הסוד המשיחי של החסידות 

מאת

מור אלטשולר

הספר יצא לאור בהוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה/זמורה-ביתן, תשס"ב.
תוכן העניינים   

מבוא: היסוד המשיחי של החסידות 

פרק ראשון: 'שאין הזמן מסכים לזה': נימה משיחית באיגרת הבעש"ט  

איגרת הקודש של הבעש"ט

מתי יבוא אדוני?

עונת הגאולה של הבעש"ט

פרק שני: תולדותיו של בית זלוטשוב  

'ירושת' הבעש"ט והמגיד ר' דב בער ממזריטש

ר' יוסף ספראווידליווער ור' יצחק מדרהוביטש

ר' יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב

פרק שלישי: ראשית פעולתו של ר' יחיאל מיכל בשנת תקל"ב (1772)  

פרשת בית השחיטה בקוריץ

שלושת האיסורים שהוטלו בחרם ברודי בשנת תקל"ב (1772)

האנלוגיה בין חוגו של ר' יחיאל מיכל לבין האר"י ותלמידיו

פרק רביעי: התקשרות  

ייסוד חוג חסידים פנימי בחג השבועות של שנת תקל"ז (1777)

כוונת ההתקשרות של ר' יחיאל מיכל ותלמידיו

התקשרות בתפילה

פרק חמישי: תיקון ליל שבועות בבית המניין של ר' יחיאל מיכל  

'נשמת שדי תבינם'

ליל שבועות – ליל הנישואין הקדושים

דיבור השכינה בפיו של ר' יחיאל מיכל

התגלות השכינה בנוכחות התלמידים

פרק שישי: לדמותה של החבורה   

חבורות מקובלים וטקסי התקשרות

זהות המתכנסים בבית המניין של ר' יחיאל מיכל

מצוות אהבת הר?ע? בחסידות

פרק שביעי: אייר תקמ"א (1781): הפצת סתרי התורה ומותו של ר' יחיאל מיכל  

מבצע הדפסת ספרי הקבלה

מותו של ר' יחיאל מיכל

מותו של הגואל ותיקון העולם

פרק שמיני: פריה המתוק של המשיחיות  

גאולת ארץ ישראל

העליות המשיחיות לארץ ישראל

ראשית הגאולה בגליל

פרק תשיעי: עליית החסידים בשנת תקל"ז (1777)  

חבורת העולים

המסע לארץ ישראל וההתיישבות בצפת ובטבריה

ניסן-אייר שנת תקמ"א (1781)

אחרית דבר

סיכום: מקבוצה אזוטרית לתנועת המונים  

השורש המשיחי של החסידות

ממבשר הגאולה אל הגואל: ר' ישראל בעל שם טוב ור' יחיאל מיכל מזלוטשוב

חוגו של ר' יחיאל מיכל מזלוטשוב ושאלת המשיחיות בחסידות

צדיק, משיח וניטרליזציה של הדחף המשיחי (א)·

צדיק, משיח וניטרליזציה של הדחף המשיחי (ב)

אסופה: תלמידים וכתבים   

חמישה בנים: 'חמישה חומשי תורה'

יוסף מימפלא

יצחק מראדויל, אור יצחק

צבי זאב מזבריז, תפארת צבי זאב

משה מזוויהיל

מרדכי מקרמניץ

אברהם חיים מזלוטשוב

אברהם יהושע השל מאפטא

אליעזר הורוויץ, נועם מגדים וכבוד התורה

בנימין מזלאזיץ

זאב וולף מז'יטומיר, אור המאיר

חיים טירר מטשרנוביץ

יעקב יצחק הלוי הורוויץ, 'החוזה' מלובלין

יצחק אייזיק הכהן מקוריץ, בנו אברהם ומחותנו ר' שלמה לוצקיר

אסופה: תלמידים וכתבים - המשך.. 

ישכר בער מזלוטשוב, מבשר צדק

ישעיה הלוי מדונוויץ

ישראל מקוזניץ, כתבי קודש

לוי יצחק מברדיטשוב

מנחם מנדל מוויטבסק וישראל יפה ('המדפיס מקאפוסט')

מרדכי מנסכיז

משה שהם מדאלינא

משולם פייבוש הלר, ליקוטים יקרים, יושר דברי אמת

עוזיאל מייזליש, תפארת עוזיאל

צבי הירש מנאדבורנא

צבי חסיד, אור האמת

שמואל מאמדור, כתב-יד ירושלים 3282 8

שלמה זלמן הכהן וילנער

שניאור זלמן מלאדי (?)

נספח א: איגרת הקודש של הבעש"ט – מהדורות ונוסחים  

האיגרת הראשונה והאיגרת השנייה של הבעש"ט

האיגרת הראשונה – נוסח כתב-יד ירושלים 5979 8 ונוסח כהנא

ההבדלים בין האיגרת הראשונה לאיגרת השנייה

נספח ב: ספרות ההנהגות החסידית  

מבוא

תקנון החבורה

הדפסת ספרות ההנהגות

תעלומת מקורה של ספרות ההנהגות החסידית

ספרות ההנהגות ור' יחיאל מיכל, המגיד מזלוטשוב

פרק ראשון: ירידה לצורך עלייה  

ירידת הצדיק

הנהגות 'ירידה' לצורך עלייה'

ירידת הצדיק ומדרש פרה אדומה

שני פירושים לפרה אדומה

ירידת הצדיק ותורת הניצוצות של קבלת האר"י

פרק שני: השתוות  

השתוות החסיד

שני פירושים לדרוש 'שויתי'

מעשה בר' יחיאל מיכל ושני 'מנגדים'

השתוות, היפוך והסתר

פרק שלישי: לימוד תורה  

לימוד תורה ודבקות

לימוד תורה בשיטת ר' יחיאל מיכל

לימוד תורה לשמה ושלא לשמה

הנהגות ר' יחיאל מיכל ומקובלי צפת

ברית הלשון וברית המעור

פרק רביעי: תפילה  

ייחודה של התפילה החסידית

תפילה בנענוע

תפילה באיחור

עץ משפחה  

משפחתו של ר' מנחם מנדל מוויטבסק

ר' חיים דוד 'הקטן'

ר' יעקב בן אהרן חתן הרב

ביבליוגרפיה  

מפתח אישים 

מפתח חיבורים 

מפתח עניינים