רשימה ביבליוגרפית

מקורות

המקורות מובאים על פי רוב מנוסח הדפוס הראשון. במקום שלא עלה הדבר בידי, מצוינים פרטי המהדורה בה השתמשתי ופרטי הדפוס הראשון מופיעים בסוגריים מרובעים.

בגוף הספר המקורות מצוטטים כלשונם, ובכלל זה כתיב שגוי או שיבושי דפוס. במקום שהשיבוש פוגם בהבנת הכתוב, הוספתי את הכתיב הנכון בסוגריים מרובעים. כמו כן השלמתי בסוגריים המרובעים ראשי תיבות ומילים מקוצרות, ולעתים הוספתי הבהרה קצרה של מונח מוקשה, מילות יחס הכרחיות או תרגום מארמית. ההדגשות בגוף המובאות הן הדגשותי, אלא אם צוין אחרת.

אהבת דודים, בנימין מזלאזיץ, לעמבערג תקנ"ג.

אוהב ישראל השלם, אברהם יהושע העשיל  מאפטא,  [זיטאמיר תרכ"ג] ירושלם תשמ"ח.

 

 

אוצר חכמה א, עורך: יוסף כהן צדק, לבוב תר"ך.

 

 

אור האמת, הוסיאטין תרנ"ט. (נדפס מכתב יד שהיה ברשות צבי חסיד)

 

 

 

 

אור הגנוז, יהודה ליב הכהן מהאניפאלא, לעמבערג תרכ"ו.

 

 

 אור המאיר, זאב וואלף מזוטאמיר, קארעץ תקנ"ח.  3204/2 R בספריית שלום.

 

 

 אור יצחק, יצחק מראדויל, ירושלם תשכ"א.

 

 

 אור תורה, קארעץ תקס"ד. (נדפס מכתב יד שהיה ברשות ישעיה מדונוויץ). אורות הקודש ב, אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשכ"ד.

 

 

 אורח לחיים, אברהם חיים מזלאטשוב, ברדיטשוב תקע"ז.

 

 

איגרת הבעש"ט לר' גרשון מקוטוב, בתוך: בן פורת יוסף, יעקב יוסף מפולנאה, קארעץ תקמ"א, ק ע"א-ע"ב.

 

 

איגרת הבעש"ט לר' גרשון מקוטוב', בתוך: רבי ישראל בעל שםטוב (בעש"ט). חייו, שטתו ופעולתו, אברהם כהנא, ז'יטומיר תרס"א, 102-100.

 

 

איגרת הבעש"ט לר' גרשון מקוטוב, מכתב-יד ירושלים 5979 8. בתוך: שבחי הבעש"ט, פקסימיליה מכתב-יד, יהושע מונדשיין, ירושלים תשמ"ב, 239-229. איגרת שלמה הלוי אלקבץ, בתוך: מגיד מישרים, יוסף קארו,  מהדורת אהרן סורסקי, ירושלים תש"ך, 20-18.

 

 

אלפא ביתא אותיות מחכימות, בתוך:צוואת הריב"ש, חסר מקום דפוס, תקנ"ד.

 

 

אלפא ביתא אותיות מחכימות, נדפס מכתב-יד שהיה ברשות צבי הירש מנאדבורנא, [ברעזניץ תקנ"ו] ברדיטשוב תקע"ז.

 

 

 

 

אמרי פנחס השלם, פנחס מקוריץ, בני-ברק תשמ"ח.

 

 

אמתחת בנימין, בנימין מזלאזיץ, מינקוויץ תקנ"ו.

 

 

אסתרליין יקירתי, שמואל יוסף עגנון, ירושלים ותל-אביב תשמ"ג.

 

 

באר מים חיים, חיים טירר, סידליקוב תק"ף.

 

 

בית אהרן, אהרן מקרלין, בראדי תרל"ה.

 

 

בית המדרש, אהרן יעללינעק, ירושלים תפרח"י (1938).

 

 

במדבר רבה, מהדורת משה אריה מירקין, תל-אביב תשכ"ה.

 

 

 

 

בן פורת יוסף, יעקב יוסף מפולנאה, קארעץ תקמ"א.

 

 

בראשית רבה ב, מהדורת משה אריה מירקין, תל-אביב תשל"א.

 

 

בראשית רבה ג, מהדורת משה אריה מירקין, תל-אביב תשל"ב.

 

 

בראשית רבה ד, מהדורת משה אריה מירקין, תל-אביב תשל"ב.

 

 

 

 

ברית כהנת עולם, יצחק אייזק הכהן מקוריץ, [לבוב תקנ"ו] למברג תר"ח.

 

 

בת עיני, ישכר בער מזלוטשוב, דובנא תקנ"ח.

 

 

גנזי רמח"ל, משה חיים לוצאטו, סודרו והוכנו לדפוס מתוך כתבי-יד על-ידי חיים פרידלנדר, בני-ברק תש"מ.

 

 

דברי אמת, יעקב יצחק הלוי הורוויץ, [זאלקווא תקס"ח] מונקאטש תש"ב.

 

 

דברי משה, משה שהם מדאלינא, חסר מקום דפוס, תקס"א.

 

 

דברת שלמה, שלמה לוצקיר, זאלקווא תר"ח.

 

 

דגל מחנה אפרים, אפרים מסידליקוב, [חסר מקום דפוס, כנראה תקס"ח], יוזעפאף תרמ"ג.

 

 

דודאים בשדה, ראובן הלוי הורוויץ, למברג תרי"ט.

 

 

דעת משה, משה אליקום בריעה, למברג תרל"ט.

 

 

דרכי ישרים, זיטאמיר תקס"ה. (מיוחס לר' מנחם מנדל מפרמישלאן)

 

 

דרכי נועם, שמואל בן אליעזר מקלווריעא, קיניגשבערג תקכ"ד.

 

 

דרכי צדק, זכריה מנדל מירוסלב, לבוב תקנ"ו.

 

 

זאת זכרון, יעקב יצחק הלוי הורוויץ, [למברג תרי"א] מונקאטש תש"ב.

 

 

זכרון זאת, יעקב יצחק הלוי הורוויץ, [ווארשא תרכ"ט] מונקאטש תש"ב.

 

 

זריזותא דאברהם, אברהם נח הלוי העליר, לבוב תר"ס.

 

 

חובת הלבבות, בחיי אבן פקודה, ווילנא תרע"ג.

 

 

חיי שלמה מימון(מבוא: פישל לחובר), שלמה מימון, תל-אביב תשי"ג.

 

 

חיים וחסד, חיים חייקא מאמדור, ווארשא תרנ"א.

 

 

חלקת בנימין, בנימין מזלאזיץ, לבוב תקנ"ד.

 

 

חסד לאברהם, אברהם אזולאי, [אמשטרדם תמ"ה] ירושלים תשנ"ו.

 

 

חסד לאברהם, אברהם המלאך בן דוב בער ממעזריטש, [טשערנאוויץ תרי"א] ירושלים תשי"ד.

 

 

יושר דברי אמת, משלם פייבוש העללער, מונקאטש תרס"ה.

 

 

יושר לבב, עמנואל חי ריקי, [אמשטרדם תק"ב] ירושלים תשל"ג.

 

 

כפתור ופרח, אשתורי הפרחי, [ווניציאה ש"ט] ברלין תרי"א.

 

 

כתב-יד ירושלים  3282 8. (היה ברשות שמואל בן חיים חייקא מאמדור)

 

 

כתב-יד ירושלים 5198 8. (היה ברשות יונה בן מנחם מפינטוב) בתוך: החסידות כמיסטיקה, יסודות קוויאטיסטיים במחשבה  החסידית במאה הי"ח, רבקה ש"ץ-אופנהיימר, ירושלים תשמ"ח, 223-193.

 

 

 כתב-יד ירושלים 5979 8.

 

 

כתב-יד ירושלים  903 8, אגרות חסידים מא"י. (היה ברשות משה בן יצחק שולמאן)

 

 

כתבי קודש, [למברג תרכ"ב] ווארשא תרמ"ד. (נדפס מכתב יד שהיה ברשות ישראל מקוזניץ)

 

 

לוחת עדות, יהונתן אייבשיץ, אלטונא תקט"ו.

 

 

ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב; מעזיראוב תקנ"ד; זולקווא תק"ס. (נדפס מכתב יד שהיה ברשות משולם פייבוש הלר)

 

 

ליקוטים יקרים  ויושר דברי אמת, משולם פייבוש הלר, [לעמבערג תקנ"ב] הוצאה מחודשת עם הקדמה, הערות ומפתחות, אברהם יצחק קאהן, ירושלים תשל"ד.

 

 

 לקוטי אמרים, לעמבערג תרע"א. (נדפס מכתב יד שהיה ברשות מנחם מנדל מויטבסק)

 

 

 

 

 לקוטי אמרים תניא, שניאור זלמן מלאדי, [סלאוויטא תקנ"ו-תקנ"ז] ברוקלין תשל"ו.

 

 

מאור עינים עם ישמח לב, מנחם נחום מטשרנוביל, [סלאוויטא תקנ"ח] ירושלים תשל"ה.

 

 

מבוא שערים, חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ג.

 

 

מבשר צדק, ישכר בער מזלאטשוב, [דובנא תקנ"ח] ברדיטשוב תקע"ז.

 

 

 

 

מגיד דבריו ליעקב, דוב בער ממעזירטש, קארעץ תקמ"א.

 

 

מגיד דבריו ליעקב, דוב בער ממזריטש [קארעץ תקמ"א], הוצאה ביקורתית עפ"י כתבי-יד עם מבוא, פירוש, הערות ומפתחות, רבקה ש"ץ-אופנהיימר, ירושלים תשל"ו.

 

 

 

 

מגיד מישרים, יוסף קארו, [לובלין ת"ו] תירגם וערך יחיאל אברהם בר לב, פתח תקוה תש"ן.

 

 

מגן אבות על אבות, שמעון בן צמח דוראן, [ליוורנו תקכ"ב] לייפציג תרט"ו.

 

 

מדרש תהלים המכונה שוחר טוב, מהדורת שלמה באבער, ווילנא 1891.

 

 

 

 

מדרש תנחומא, מהדורת שלמה באבער, ניו יורק תש"ו.

 

 

מחברת הקודש, חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ג.

 

 

מים רבים, נתן נטע הכהן מקאלביעל, ווארשא תרנ"ט.

 

 

מיפקד יהודי ארץ - ישראל (תקצ"ט1839-) (לפי כ"י מונטיפיורי 528), מבוא: הדסה אסולין, עורך-מרכז: צבי ברס, ירושלים תשמ"ז.

 

 

מכילתא דרבי ישמעאל, מהדורת חיים שאול האראוויטץ וישראל אברהם רבין, פרנקפורט ענ"מ תרצ"א.

 

 

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, מהדורת יעקב נחום הלוי אפשטיין ועזרא ציון מלמד, ירושלים תשט"ו.

 

 

מסכת אבות עם פרי חיים, אברהם חיים מזלאטשוב, לבוב תרל"ג.

 

 

מצרף העבודה, יעקב בכרך, קעניגסבערג תרי"ח.

 

 

 

 

משנה תורה, 'ספר אהבה', משה בן מימון, מפורש על ידי שמואל תנחום רובינשטין, ירושלים תשי"ח.

 

 

משנה תורה, 'ספר שופטים', משה בן מימון, מפורש על ידי שמואל תנחום רובינשטין, ירושלים תשכ"ב.

 

 

משנת חסידים, עמנואל חי ריקי, [אמשטרדם תפ"ז] למברג תרל"ח.

 

 

נועם אלימלך, אלימלך מליז'נסק, לבוב תקמ"ח; פולנאה תקס"ד.

 

 

נועם מגדים וכבוד התורה, אליעזר הלוי הורוויץ, לעמברג תקס"ז.

 

 

נתיב מצותיך, יצחק יהודה ספרין, לבוב תרי"ח.

 

 

סדר הדורות החדש, מנחם מנדל בודק, רוסיה-פולין תר"י.

 

 

סדר לב שמח, חנוך העניך, לבוב תרכ"ב.

 

 

סדר תפלה מכל השנה עם כוונת האר"י זללה"ה הגהות ודקדוקי

 

 

סופרי'[ם] של הגאון מוהר"ר שבתי מראשקוב, קארעץ תקנ"ד.

 

 

סדר תפלות  על כל השנה כמנהג אשכנז עם יו"ד פירושים יקרים מקדושי גדולי ארץ,ווארשא תרצ"ד.

 

 

סידורו של שבת, חיים טירר, מאהלוב תקע"ג.

 

 

ספרהבהיר, [אמשטרדם תי"א] מהדורת ראובן מרגליות, ירושלים תשי"א.

 

 

ספר הגלגולים, חיים ויטאל, פרנקפורט תמ"ד; זאלקווא תקל"ב; זאלקווא תקל"ד.

 

 

ספר הזהר, קארעץ תקל"ח.

 

 

ספר הזהר עם פירוש הסולם, ירושלים תשי"ג.

 

 

ספר הזוהר של גרשם שלום עם הערות בכתיבת ידו, בתוספת הקדמה מאת יהודה ליבס, ירושלים תשנ"ב.

 

 

ספר החזיונות, חיים ויטאל, [ירושלם תרכ"ו] מהדורת אהרן זאב אשכולי, ירושלים תשי"ד.

 

 

ספר המפואר, שלמה מולכו, שאלוניקי רפ"ט.

 

 

 

 

ספר המצוות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן, עם מבוא, ציוני מקורות, ביאורים ומפתחות מאת חיים דוב שעוועל, ירושלים תשמ"א.

 

 

ספר הקנה, קארעץ תקמ"ב; קארעץ תקמ"ד; פאריצק תקמ"ו; ירושלים תשנ"ח.

 

 

ספר חרדים, אלעזר אזכרי, ויניצייא שס"א.

 

 

ספר יצירה עם פירוש הגאון רבנו סעדיה, תרגם באר והכין יוסף קאפח, ירושלים תשל"ב.

 

 

ספר יצירה עם פירוש שושן סודות, קארעץ תקל"ט.

 

 

ספר תקוני הזהר, קארעץ תק"ם.

 

 

ספרי דבי רב, במדבר, מהדורת חיים שאול האראוויטץ, לייפציג תרע"ז.

 

 

עמוד העבודה, ברוך מקוסוב, טשערנאוויץ תרכ"ג. 

 

 

עץ חיים, חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ב; קארעץ תקמ"ד; קארעץ תקמ"ה.

 

 

עץ חיים, חיים ויטאל, [קארעץ תקמ"ב] בתוך: כל כתבי האר"י ז"ל א, ירושלים תשמ"ח.

 

 

פאר לישרים, ישראל מרוז'ין, ירושלם תרפ"א.

 

 

 

 

פירוש על התורה, דון יצחק אברבנאל, ירושלים תשכ"ד.

 

 

פירושי התורה לרבינו לוי בן גרשום (רלב"ג) א, מהדורת יעקב ליב לוי, ירושלים תשנ"ב.

 

 

פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן (רמב"ן) א, מהדורת חיים דב שעוועל, ירושלים תשי"ט.

 

 

פנקס ועד ארבע ארצות לקוטי תקנות כתבים ורשומות סדורים ומבוארים בידי ישראל היילפרין, ירושלים תש"ה.

 

 

פסיקתא דרב כהנא, מהדורת דוב מנדלבוים, נויארק תשכ"ב.

 

 

פסיקתא רבתי, מהדורת מאיר איש שלום, תל-אביב תשכ"ג.

 

 

פרדס רמונים, משה קורדואירו, שאלוניקי שמ"ד; קראקא שנ"ב; קארעץ תק"ם-תקמ"א.

 

 

פרי הארץ, מנחם מנדל, קאפוסט תקע"ד; ירושלים תשמ"ט.

 

 

פרי עץ, מנחם מענדיל מוויטפסק, זיטאמיר תרל"ד.

 

 

פרי עץ חיים, חיים ויטאל, קארעץ תקמ"ב; קארעץ תקמ"ה;קארעץ תקמ"ו; אוסטרהא תקנ"ד.

 

 

פרקי דרבי אליעזר, בתוך: תנא דבי אליהו, ירושלים תשל"ח.

 

 

פרקי הנאזר על הלכות שחיטות ובדיקות בדרך פרד"ס, אליעזר שו"ב מזיטאמיר, לובלין תרמ"ו.

 

 

צוואת הריב"ש, חסר מקום דפוס, תקנ"ג?; חסר מקום דפוס, תקנ"ד. (נדפס מכתב-יד שהיה ברשות ישעיה מיאנוב)

 

 

צמח דוד, דויד בן צבי אלימלך מדינאב, פרעמישלא תרל"ט.

 

 

קדושת לוי השלם, לוי יצחק מבארדיטשוב, [סלאוויטא תקנ"ח] הביא לדפוס זאב דרברימדיקר, ירושלים תשל"ח.

 

 

ראשית חכמה השלם, אליהו די וידאש, [ויניציאה של"ט] ערך והביא לדפוס חיים יוסף וולדמן, ירושלים תשמ"ד.

 

 

רחובות הנהר, ספר האיליות והכח, אורי צבי גרינברג, ירושלים ותל-אביב תשי"א.

 

 

רשפי אש, מרדכי מנעשכיז, בתוך: ספר רב ייבי, [אוסטרהא תקס"ח] בראדי תרל"ד.

 

 

שבחי הבעש"טמינץ:שבחי הבעש"ט עם הוספות ומבוא, בנימין מינץ, [קאפוסט תקע"ה] תל -אביב תשכ"א.

 

 

שבחי הבעש"טרובינשטין:שבחי הבעש"ט, מהדורה מוערת ומבוארת, אברהם רובינשטין, [קאפוסט תקע"ה] ירושלים תשנ"ב.

 

 

שבחי הבעש"ט מונדשיין:שבחי הבעש"ט, פקסימיליה מכתב-יד, יהושע מונדשיין, [קאפוסט תקע"ה] ירושלים תשמ"ב.

 

 

שבחי הר"ן, נחמן מברסלב, לבוב תרכ"ד.

 

 

שם הגדולים השלם א, חיים יוסף דוד אזולאי, פאדגורזע אצל קראקא תרס"ה.

 

 

שם הגדולים השלם ב, חיים יוסף דוד אזולאי, פיעטרקוב תר"ץ.

 

 

שמות רבה, מפורש בידי משה אריה מירקין, תל-אביב תש"ך.

 

 

שני לוחות הברית השלם, ישעיה הורוויץ, [אמשטרדם ת"ט] ירושלים תשנ"ג.

 

 

שער הגמול, משה בן נחמן (הרמב"ן), מהדורת דוד אהרן סופר, ירושלים תשנ"ח.

שער הכונות, חיים וויטאל, [שאלוניקי תרי"ב] בתוך: כל כתביהאר"י ז"לח-ט, ירושלים תשמ"ח.

 

 

שער התפלה, חיים טירר, סדילקאב תקפ"ה.

 

 

שער רוח הקודש, חיים וויטאל, [ירושלים תרכ"ג] בתוך: כל כתבי האר"יז"ל י, ירושלים תשמ"ח.

 

 

שערי קדושה, חיים ויטאל, קושטאנדינא תצ"ד (1734), אמשטרדם תק"ה (1745), זולצבאך תקי"ח (1758), זאלקווי תק"מ (1780), קארעץ תקמ"ד, בני-ברק תשל"ג.

 

 

 

 

שרף פרי עץ חיים, משה שהם מדאלינא, טשערנאוויץ תרכ"ו.

 

 

תהלות ישראל פירש על ספר תהלים, ישראל מקוזניץ, [חסר מקום דפוס תרכ"א] לאדז תרפ"ג.

 

 

תולדות יעקב יוסף, יעקב יוסף מפולנאה, [קארעץ תק"ם] ווארשא תרמ"א.

 

 

תורי זהב, בנימין מזלאזיץ, מאהלוב תקע"ו; מהדורה חדשה ערך יונתן זאב לנדאו, ירושלים תשמ"ט.

 

 

תפארת עוזיאלהנקרא בשם עץ הדעת טוב, עוזיאל מייזלש, ווארשא תרכ"ב.

 

 

תפארת צבי זאב, צבי זאב מזבאריז, לעמבערג תרנ"ו.

 

 

 

 

 

The Apocryphal New Testament, A Collection of Apocryphal Christian Literature in an English Translation, Elliot, James Keith, Oxford 1993.

 

 

The Oxford Dictionary of  the Christian Church, Cross, Frank Leslie, Livingstone, Elizabeth Anne. (eds.), Oxford [1957] 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקרים

 

 

 

 

 

 

 

אבישר, עודד, (עורך) 1970: ספר חברון עיר האבות ויישובה בראי הדורות, ירושלים. 

 

 

--. תשל"ג: ספר טבריה עיר כינרות ויישובה בראי הדורות, ירושלים.

 

 

אורבך, אפרים אלימלך, תש"ז: 'הלכה ונבואה', תרביץ יח, 27-1.

 

 

--. [תשכ"ט] תשל"ח: חז"ל - פרקי אמונותודעות, ירושלים.

 

 

--. תשמ"ח: 'המסורות על תורת הסוד בתקופת התנאים', מעולמם של חכמים, ירושלים, 513-486.

 

 

אורון-קושניר, מיכל, תש"ם: ה"פליאה" ו"הקנה" - יסודות הקבלה שבהם עמדתם הדתית חברתית ודרך עצובם הספרותית, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. תשמ"ב: 'תורת הרע והגאולה בספר ה"פליאה" ובספר ה"קנה"', דעת8, 93-87. 

 

 

--. תשנ"ב: 'חלום, חזון ומציאות בספר החזיונות לר' חיים ויטל', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים),  קבלתהאר"י, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י, ירושלים, 309-299.

 

 

אטינגר, שמואל, תשכ"ה: 'ההנהגה החסידית בעיצובה', בתוך: דתוחברה בתולדות ישראל ובתולדות העמים, ירושלים, 134-121.

 

 

אטקס, עמנואל, תשמ"ה: 'דרכו של ר' שניאור זלמן מלאדי כמנהיג של חסידים', ציון נ, 354-321.

 

 

--. תשמ"ח: 'הגר"א וראשית ההתנגדות לחסידות', בתוך: תמורות בהיסטוריה היהודית החדשה קובץ מאמרים שי לשמואל אטינגר, ירושלים, 458-439.

 

 

--. תשנ"ז: 'הבעש"ט ההיסטורי' - בין רקונסטרוקציה לדקונסטרוקציה', תרביץסו, 442-425.

 

 

--. תש"ס: בעל השם הבעש"ט- מאגיה, מיסטיקה, הנהגה, ירושלים.

 

 

 

 

אידל, משה, תשל"ו: כתבי ר' אברהם אבולעפיה ומשנתו, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. 1980: 'לתולדות האיסור ללמוד קבלה לפני גיל ארבעים', 5  AJS review, א-כ.  

 

 

--. תשמ"א: 'תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה',  בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראלא, ירושלים, 84-23.

 

 

--. תשמ"ה: 'ההתבודדות כריכוז בקבלה האקסטטית וגלגוליה', דעת 14, 82-35.

 

 

--. תשמ"ח: החוויה המיסטית אצל אברהם אבולעפיה, ירושלים.

 

 

--. תש"ן: ''אחד מעיר ושניים ממשפחה' - עיון מחודש בבעיית תפוצתה של קבלת האר"י והשבתאות', פעמים 44, 30-5.

 

 

--. 1990: פרקים בקבלה נבואית, ירושלים.

 

 

--. תשנ"א: 'על ארץ-ישראל במחשבה היהודית  המיסטית של ימי - הביניים', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 214-193.

 

 

--. 1992: 'דימויים ומעשים מיניים בקבלה', זמנים 42, 39-30.

 

 

--. תשנ"ב: משיחיות ומיסטיקה, תל-אביב.

 

 

--. תשנ"ג: קבלההיבטים חדשים, ירושלים ותל-אביב.

 

 

--. תשנ"ח: ''ארץ-ישראל הוא חיות מהבורא ב"ה': על מקומה של ארץ-ישראל בחסידות', בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים, 275-256.

 

 

--. תשס"א: החסידות בין אקסטזה למאגיה, ירושלים ותל-אביב.

 

 

איש-שלום, מיכאל, [תשכ"ו] תשל"ט: מסעי נוצרים לארץ-ישראל, תל אביב.

 

 

אלבוים, יעקב, תש"ן: פתיחות והסתגרות היצירה הרוחנית - הספרותית בפולין ובארצות אשכנז בשלהי המאה השש - עשרה, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ח: 'תורת ארץ-ישראל ב 'שני לוחות הברית' לר' ישעיה הורויץ' , בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראלבהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים , 112-94.

 

 

אלטשולר, מור, תשנ"ד: 'קבוצת יעקב: בין ביוגרפיה לספרות שבחים', בתוך: דברי הקונגרס העולמי האחד - עשר למדעיהיהדות, חטיבה ג, כרך ב, ירושלים, 160-153.

 

 

--. תשנ"ה: משנתו של ר' משולם פייבוש הלר ומקומה בראשית התנועה החסידית, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

אליאור, רחל, תשמ"ב: 'ויכוח מינסק' , בתוך: מחקרי ירושליםבמחשבת ישראל א, ירושלים, 235-179.

 

 

--. תשמ"ו: 'תורת הגלגול בספר גליא רזא', בתוך: יוסף דן ויוסף הקר (עורכים), מחקרים בקבלה, בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים, ירושלים, 240-207.

 

 

--. תשנ"ב: 'הזיקה המטאפורית בין האל לאדם ורציפותה של הממשות החזיונית בקבלת האר"י', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י, ירושלים, 57-47.

 

 

--. תשנ"ג/1:  תורת אחדות ההפכים,התיאוסופיה המיסטית של חב"ד, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ג/2: 'בין "התפשטות הגשמיות" לבין "התפשטות האהבה גם בגשמיות", הקיטוב בין התפיסה הרוחנית לבין המציאות החברתית בהוויה החסידית', בתוך: ישראל ברטל, חוה טורניאנסקי ועזרא מנדלסון (עורכים), כמנהג אשכנז ופולין ספר יובל לחנא שמרוק קובץ מחקרים בתרבות יהודית, ירושלים, 241-209.

 

 

--. תשנ"ג/3: 'תמורות במחשבה הדתית בחסידות פולין - בין 'יראה' ו'אהבה' ל'עומק' ו'גוון'',  תרביץ סב, 432-381.

 

 

--. תשנ"ד/1: 'נתן אדלר והעדה החסידית בפרנקפורט: הזיקה בין חבורות חסידיות במזרח אירופה ובמרכזה במאה הי"ח', ציון נט, 64-31.

 

 

--. תשנ"ד/2: 'בין ה'יש' ל'אין' - עיון בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק, החוזה מלובלין', בתוך: רחל אליאור, ישראל ברטל וחנא שמרוק (עורכים), צדיקים ואנשי מעשהמחקרים בחסידותפולין, ירושלים, 218-167.

 

 

--. תשנ"ד/3: 'יש ואין - דפוסי יסוד במחשבה החסידית', בתוך: מיכל אורון ועמוס גולדרייך (עורכים), משואות מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים, 74-53.

 

 

--. תשנ"ו: 'ר' יוסף קארו ור' ישראל בעל שם טוב: מטמורפוזה מיסטית, השראה קבלית והפנמה רוחנית', תרביץסה, 709-671.

 

 

--. תשנ"ח: 'פניה השונות של החירות, עיונים במיסטיקה יהודית', אלפיים15, 119-9.

 

 

--. תש"ס: חירות על הלוחות המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים, תל-אביב.

 

 

אליצור, יהודה, תשכ"ח: 'אשתורי הפרחי', בתוך: האנציקלופדיה העברית ז, ירושלים ותל-אביב, 449-450.

 

 

אלפסי, יצחק, תשכ"ט: החסידות פרקי תולדה ומחקר, תל- אביב.

 

 

--. תשמ"ו: אנציקלופדיה לחסידותאישים (אותיותא-ט), ירושלים.

 

 

--. תשנ"ז: היחיד בדורות, תולדות מורנו רבי ישראל בעל שם-טוב - מיסד תנועת החסידות-, צאצאיו, תלמידיו והבאים במחיצתו, תל -אביב.

 

 

אלקיים, אברהם, תשנ"ח: 'ארץ - הצבי: לדיוקנה של ארץ  - ישראל בכתבי נתן העזתי', בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראלבהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים, 185-128.

 

 

אלשטיין, יואב, תשמ"ד: מעשה חושב עיונים בסיפור החסידי, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ה: 'יסודות מאגיים ומיסטיים בסיפורי ריפוי חולים בספר שבחי הבעש"ט', דעת 34, 149-131.

 

 

אמיר, אברהם, תש"ן: 'ר' יהושע בן לוי וקשריו עם אליהו הנביא, ר' שמעון בר יוחאי ומלאך המוות', בתוך:  דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעיהיהדות, חטיבה ג, כרך א, ירושלים, 146-141.

 

 

אסף, דוד, תשנ"ב: ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדותהחסידות במחצית הראשונה של המאה התשע  - עשרה, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. תשנ"ג: ''כבוד אלקים הסתר דבר': פרק נוסף בהיסטוריוגרפיה האורתודוקסית של החסידות בארץ - ישראל', קתדרה68, 66-57.

 

 

--. תשנ"ו: "שיצא שמועה שבא משיח בן דוד': אור חדש על עליית החסידים בשנת תקל"ז', ציוןסא, 346-319.

 

 

--. תשנ"ז: דרך המלכות, ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות, ירושלים.

 

 

--. תש"ס: '"והמתנגדים התלוצצו שנשתכר ונפל": נפילתו של החוזה מלובלין בראי הזיכרון החסידי והסטירה המשכילית', בתוך: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר (עורכים), במעגלי חסידים קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, ירושלים, 208-161.

 

 

אסף, שמחה, תש"ז: 'מגילת יוחסין של משפחת אלטשול', רשמות ד, 143-131.

 

 

אשכולי, אהרן זאב, תשט"ז: התנועות המשיחיות בישראלא, ירושלים.

 

 

באומינגר, מרדכי שרגא, תשל"א: 'לאגרת הבעש"ט'',סיניסח, קצח-ר.

 

 

--. תשל"ב: 'אגרות רבנו ישראל בעל שם טוב זלה"ה וחתנו רבי יחיאל מיכל זלה"ה לרבי אברהם גרשון זלה"ה מקיטוב ', סיניעא, רמח-רסט.

 

 

--. תשל"ג: 'עוד לאגרות הבעש"ט וחתנו לרבי אברהם גרשון מקוטוב', סיניעב, רע-רפג.

 

 

בובר, מרטין, תש"ה: בפרדס החסידות עיונים במחשבתה ובהויתה, תל-אביב.

 

 

 

 

ביבער, מנחם מענדיל ,תרס"ז: מזכרת לגדולי אוסטרהא, ברדיטשוב.

 

 

בלבן, מאיר, תרצ"ד: לתולדות התנועה הפראנקית א, תל-אביב.

 

 

--. תרצ"ה: לתולדות התנועה הפראנקית ב, תל-אביב.

 

 

בן ששון, חיים הלל, תשכ"ט: 'ישעיה בן ר' אברהם הלוי' (השל"ה), בתוך: האנציקלופדיה העברית יג, ירושלים ותל-אביב, 946-943.

 

 

בניהו, מאיר, תשי"ט-תש"כ: 'ה'חברה קדושה' של רבי יהודה חסיד ועלייתה לארץ  - ישראל', ספונות ג-ד, קלא-קפב.

 

 

--. תשכ"א: 'ה'מגיד' של רמח"ל', ספונות ה, רצז-שלו.

 

 

--. 1964: 'חבורת החסידים והחבורות לתשובה בצפת מייסודו של רבי אלעזר אזכרי', הארץ, מוסף לתרבות וספרות, 27.3.64.

 

 

--. תשכ"ז: ספר תולדות האר"י גילגולי נוסחאותיו וערכו מבחינה היסטורית נוספו עליו הנהגות האר"י ואזכרות ראשונות, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ה/1 'שטרי ההתקשרות של מקובלי ירושלים,' בתוך: מאיר בניהו (עורך), אסופות ספר שנה למדעי היהדות ט, ירושלים, ט-קכח.

 

 

--. תשנ"ה/2: 'שטרי ההתקשרות של מקובלי צפת ומצרים,' בתוך: מאיר בניהו (עורך), אסופות ספר שנה למדעי היהדות ט, ירושלים, קכט-קס.

 

 

ברטל, ישראל, 1983: 'הישוב הישן', בתוך: ישראל ברטל ויהושע בן אריה (עורכים), ההיסטוריה של ארץ-ישראלחשלהי התקופה העות'מאנית (1917-1799), ירושלים, 256-194.

 

 

--. תשמ"ה: 'עליית ר' אלעזר מאמסטרדם לארץ ישראל בשנת תק"א (1740)', בתוך: יוסף מכמן (עורך), מחקריםעל תולדות יהדות הולנד ד, ירושלים, 26-7.

 

 

ברנאי, יעקב, תשל"ז: 'על עלייתו של ר' אברהם גרשון מקוטוב לארץ-ישראל', ציון מב, 119-110, 311-306.

 

 

--. תשל"ח: 'חידוש הישוב היהודי בטבריה בשנת ת"ק (1740) ומשמעותו ההיסטורית', בתוך: דוד סיטון (עורך), שבט ועם ח, ירושלים, 62-35.

 

 

--. תש"ם: איגרות חסידים מארץ-ישראל מן המחצית השנייה של המאה הי"ח ומראשית המאה הי"ט, ירושלים.

 

 

--. תשמ"ב: יהודי ארץ-ישראל במאה הי"ח - בחסות 'פקידי קושטא', ירושלים.

 

 

--. תשמ"ז: 'מגמות בחקר היישוב היהודי בארץ  - ישראל בימי הביניים ותחילת העת החדשה', קתדרה 42, 120-87.

 

 

--. תשנ"ה: היסטוריוגרפיה ולאומיות מגמות בחקרארץ - ישראל ויישובה היהודי, 1881-634, ירושלים.

 

 

גינצבורג, לוי, תשכ"ח: אגדות היהודים ד, רמת-גן.

 

 

גינצבורג, שמעון, תרצ"ז: ר' משה חיים לוצאטו ובני דורו אסף אגרות ותעודות, א-ב, תל-אביב.

 

 

גלבר, נתן מיכאל , תשט"ו: תולדות יהודי ברודי, ערים ואמהותבישראל ו, ירושלים.

 

 

גליקסברג, שמעון יעקב הלוי, ת"ש: הדרשה בישראל לתאור מהותה של הדרשה העברית והשתלשלותה משנות קדומים עד התקופה האחרונה, תל-אביב.

 

 

גרוסמן, לוי הלוי, תש"ג: שם ושארית, ת"א.

 

 

גרין, אברהם יצחק, תשמ"א: בעל היסורים פרשת חייו של ר' נחמן מברסלב, תל-אביב.

 

 

--. תשס"א: 'טיפולוגיה של מנהיגות והצדיק החסידי', בתוך: דוד אסף (עורך),  צדיק ועדה היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים, 444-422.

 

 

גריס, זאב, תשמ"ד: 'ממיתוס לאתוס קווים לדמותו של ר' אברהם מקאליסק', בתוך: שמואל אטינגר (עורך), אומהותולדותיה ב, ירושלים, 146-117.

 

 

--. תש"ן: ספרות ההנהגות תולדותיה ומקומה בחיי חסידי ר' ישראל בעל שם - טוב , ירושלים.

 

 

--. תשנ"ב: ספר סופר וסיפור בראשית החסידות, תל- אביב.

 

 

--. תשנ"ד: 'ר' ישראל בן שבתי מקוז'ניץ ופירושיו למסכת אבות', בתוך: רחל אליאור, ישראל ברטל וחנא שמרוק (עורכים), צדיקים ואנשי מעשהמחקרים בחסידות פולין, ירושלים, 165-127.

 

 

גרנטשטין, יחיאל, תשמ"ב: תלמידי הבעל - שם - טוב בארץ ישראל, תל-אביב.

 

 

דובנוב, שמעון, תרס"א: 'חסידים פורצי גדר', השלח ז, 320-314.

 

 

--. [תרצ"א] תש"ך: תולדות החסידות על יסוד מקורות ראשונים, נדפסים וכתבי-יד, תל-אביב.

 

 

דון-יחיא, שבתי, תשכ"א: אדמו"ר חלוץ, תל-אביב.

 

 

דינור, בן-ציון, תשט"ו: במפנה הדורות מחקרים ועיונים בראשיתם של הזמנים החדשים בתולדות ישראל, ירושלים.

 

 

דן, יוסף, תשכ"ו: הנובילה החסידית, ירושלים

 

 

--. 1975 /א: ספרות המוסר והדרוש, ירושלים.

 

 

--. 1975/ב: הסיפור החסידי, ירושלים.

 

 

--. עם תשבי ישעיה, תשכ"ט: 'תורת החסידות', בתוך: האנציקלופדיה העברית יז, ירושלים ותל-אביב, 821-769.

 

 

--. תש"ם: 'פרקי היכלות רבתי ומעשה עשרת הרוגי מלכות', אשל באר שבעב, 80-63.

 

 

--. תשמ"א: 'לתולדותיה של "ספרות השבחים"', בתוך: תמר אלכסנדר וגלית חזן - רוקם (עורכות), מחקרי ירושליםבפולקלור יהודי א, ירושלים, 100-82.

 

 

--. תש"ן-תשנ"א: חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית א-ג, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.

 

 

--. תשנ"ב: 'גילוי "סודו של עולם"  ראשיתה של המיסטיקה העברית הקדומה', דעת 29, 25-5.

 

 

--. תשנ"ג/ 1: 'מפרדוקס תיאולוגי לפרדוקס היסטורי: תורת חב"ד ותולדות חב"ד', תרביץ סב, 147-137.

 

 

--. תשנ"ג/ 2: 'השבתאות והעידן החדש בתולדות ישראל', מדעי היהדות 33, 95-85.

 

 

--. תשנ"ד: 'דמותו של חכם ח"ן ומעמדו של המקובל בתרבות ישראל', בתוך: דברי הקונגרס העולמי האחד - עשרלמדעי היהדות,חטיבה ג, כרך ב, ירושלים, 8-1.

 

 

--. תשנ"ה: 'החסידות', בתוך:  האנציקלופדיה העברית, כרך מילואים ג, ירושלים ותל-אביב, 419-412.

 

 

--. תשנ"ז: על הקדושה דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ח:המשיחיות היהודית המודרנית, תל-אביב.

 

 

--. תשנ"ט: 'קצה של החסידות הפרומקיניאנית', בתוך: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן (עורכים), מחקריחסידות, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל טו, ירושלים, 274-261. 

 

 

 

 

--. תש"ס: 'כפל הפנים של המשיחיות בחסידות', בתוך: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר (עורכים), במעגלי חסידיםקובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, ירושלים, 315-299.

 

 

--. תשס"א: 'החסידות: המאה השלישית', בתוך: דוד אסף (עורך), צדיק ועדה היבטים היסטוריים וחברתיים בחקר החסידות, ירושלים, 65-52.

 

 

הברמן, אברהם מאיר, תש"ך: 'ספר "צוואת הבעש"ט" ושאר הליקוטים הקדמונים מדברי הבעש"ט', בתוך: הרב י.ל הכהן מימון (עורך), ספר הבעש"ט, ירושלים, לח-מט.

 

 

הורודצקי, שמואל אבא, תרפ"ג: החסידות והחסידים א-ד, ירושלים.

 

 

הורוויץ, אליעזר עמנואל (מלקט), תשנ"ט: תורת המגידמזלאטשובא-ב, ירושלים.

 

 

הורווייץ, צבי הלוי, תשל"ח: לתולדות הקהילות בפולין, ירושלים.

 

 

 

 

היילמאן, חיים מאיר, [תרס"ב] 1903: בית רבי, ברדיטשוב.

 

 

היילפרין, ישראל, תש"ז: העליות הראשונות של החסידים לארץ-ישראל, ירושלים ותל-אביב.

 

 

--. תשי"ז: 'חבורות לתורה ולמצוות והתנועה החסידית בהתפשטותה', ציון כב,  213-194 .

 

 

היילפרין, ישראל, תשכ"ט: יהודים ויהדות במזרח - אירופה, ירושלים.

 

 

הילמן, דוד צבי, תשי"ג: אגרות בעל - התניא ובני דורו, ירושלים.

 

 

הרוי, זאב, תשנ"ח: 'משה מנדלסון על ארץ  - ישראל' , בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית בעתהחדשה, ירושלים, 312-301.

 

 

הרן, רעיה, תש"ן: 'שבחי הרב, לשאלת אמינותן של איגרות החסידים מארץ ישראל', קתדרה 55, 58-22.

 

 

--. תשנ"א: 'בליל איגרות ואיגרת - לדרכי ההעתקה של איגרות חסידים', ציון נו, 320-299.

 

 

--. תשנ"ג: מחלוקות אידאולוגיות פנים - חסידיות בשלהי המאה הי"ח וראשית המאה הי"ט, הגורמים למחלוקתביןר' אברהם מקליסק לבין ר' שניאור זלמן מלאדי, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. תשנ"ה: 'מה הניע את תלמידי המגיד לעלות לארץ-ישראל?', קתדרה 76, 95-77.

 

 

--. תשנ"ו: 'ר' אברהם מקליסק ור' שניאור זלמן מלאדי - ידידות שנפסקה', בתוך: רחל אליאור ויוסף דן (עורכים), קולותרבים ב, ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ - אופנהיימר, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יג, ירושלים, 428-399.

 

 

--. תשנ"ז: 'משנתו של ר' אברהם מקאליסק: הדרך לדבקות כנחלתם של בני העלייה', תרביץ סו, 541-517.

 

 

השל, אברהם יהושע, 1952: 'אומבאקאנטע דאקומענטן צו דער געשיכטע פון חסידות" (מסמכים עלומים לתולדות החסידות), ייווא בלעטער 36, 135-113.

 

 

 

 

--. תש"ח-תשי"ב: 'לתולדות ר' פנחס מקוריץ', בתוך: עלי עי"ן מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן אחרי מלאות לו שבעים שנה, ירושלים, 244-213.

 

 

--. תשי"ז: 'ר' יצחק מדרוביץ', בתוך: ספר היובל של הדואר למלאת לו שלשים וחמש שנה, ניו יורק, 94-86.

 

 

--. תשכ"ב: תורה מן השמים באספקלריה של הדורות א, לונדון וניו-יורק.

 

 

--. תשכ"ה/1: 'ר' נחמן מקוסוב, חבירו של הבעש"ט', בתוך: שאול ליברמן (עורך ראשי), ספר היובל לכבודצבי וולפסוןלמלאת לו שבעים וחמש שנה, ירושלים, קיג-קמב.

 

 

--. תשכ"ה/2: תורה מן השמים באספקלריהשל הדורות ב, לונדון וניו-יורק.

 

 

וולפסון, אליוט (אפרים) , תשנ"ב: 'השפעת האר"י על השל"ה', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י, ירושלים ,448-423.

 

 

וונדר, מאיר, תשל"ח: מאורי גליציה אנציקלופדיה לחכמי גליציה א, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ז: : מאורי גליציה אנציקלופדיה לחכמי גליציה ה, ירושלים.

 

 

וורטהיים, אהרן, תש"ך: הלכות והליכות בחסידות, ירושלים.

 

 

וייס, יוסף, תשי"א: 'ראשית צמיחתה של הדרך החסידית', ציון טז, 105-46.

 

 

--. תשי"ח: 'עיונים בתפיסתו העצמית של ר' נחמן מברסלב', תרביץכז, 371-358.

 

 

--. תשכ"ז: 'תלמוד - תורה לשיטת ר' ישראל בעש"ט', בתוך: צבי יעקב צימלס, יוסף ראבינאוויץ וישראל שמואל פיינשטין (עורכים), ספר היובל תפארת ישראל לכבוד הרב הראשי ר' ישראל ברודי, לונדון, 170-151.

 

 

וילהלם, יעקב דוד, תש"ח-תשי"ב: 'סדרי תיקונים', בתוך: עליעי"ןמנחת דברים לשלמה זלמן שוקן אחרי מלאות לו שבעים שנה, ירושלים, 146-125.

 

 

וילנסקי, מרדכי, תש"ל: חסידים ומתנגדים, לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב-תקע"ה, א-ב, ירושלים.

 

 

--. תשמ"ח: היישוב החסידי בטבריה עד פטירתושל ר' אברהם מקאליסק - תק"ע, ירושלים.

 

 

וירשובסקי, חיים, תש"ג-תש"ד: 'התיאולוגיה השבתאית של נתן העזתי', כנסת ח, 246-210.

 

 

--. תש"ן: 'האידאולוגיה השבתאית של המרת -  המשיח' לפי נתן העזתי ו"אגרת מגן אברהם"', בתוך: משה אידל (עורך), בין השיטין קבלה, קבלה נוצרית, שבתאות, ירושלים, 188-121.

 

 

ורבלובסקי, רפאל יהודה צבי, תשי"ח: 'לדמותו של המגיד של ר' יוסף קארו', תרביץ כז, 321-310.

 

 

--. תשנ"ו: ר' יוסף קארו, בעל הלכהומקובל, ירושלים.

 

 

זק, ברכה, תשמ"ב: 'ועוד לגלגולה של האמרה "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולא חד"', קרית ספר נז, 184-179.

 

 

--. תשמ"ד: 'האדם כמראה ורעיון הערבות ההדדית', דעת 12, 45-37.

 

 

--. תשמ"ט: 'ארץ וארץ ישראל בזוהר', בתוך: יוסף דן (עורך), ספר הזוהר ודורו, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח, ירושלים, 253-239.

 

 

--. תשנ"א: 'ארץ -  ישראל במשנת ר' משה קורדובירו', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראלבהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 341-320.

 

 

--. תשנ"ב: 'הרמ"ק והאר"י', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י, ירושלים, 340-311.

 

 

--. תשנ"ד: 'עיון בתורתו של החוזה מלובלין', בתוך: רחל אליאור, ישראל ברטל וחנא שמרוק (עורכים), צדיקים ואנשימעשה מחקרים בחסידות פולין, ירושלים, 240-219.

 

 

חייקין, אהוד, 2000: חייקינים, הוצאה עצמית, ירושלים.

 

 

חלמיש, משה, תשל"ח: 'גלגוליו של מנהג קבלי, "הריני מקבל עלי לקיים מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך"', קרית ספר נג, 556-534.

 

 

--. תשמ"ב: 'על השתיקה בקבלה  ובחסידות', בתוך: משה חלמיש ואסא כשר (עורכים), דת ושפה מאמרים בפילוסופיה כללית ויהודית, תל-אביב, 90-79.

 

 

--. תשנ"א: 'קווים להערכתה של ארץ-ישראל בספרות הקבלה', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 232-215.

 

 

--. תשנ"ד: 'נפילת אפים כדוגמא להשפעת הקבלה על סדרי התפילה',מחנים6, 133-124.

 

 

--. תשנ"ח: 'החסידות וארץ-ישראל: תפיסת עולם במבחן המציאות - שני דגמים', בתוך: אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים, 255-225.

 

 

חסדאי, יעקב, תשמ"ד/1: ראשית דרכם של החסידיםוהמתנגדיםלאור ספרות הדרוש, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. תשמ"ד/2: 'ראשיתו של הישוב המתנגדי והחסידי בארץ ישראל - עליה של מצווה ועליה של שליחות', שלםד, 269-231.

 

 

טויבר, אריה, תרפ"ד-תרפ"ה: 'דפוסי קארעץ', קרית ספר א, 225-222, 306-302.

 

 

--. תרצ"ב: 'דפוסי קארעץ', מחקרים ביבליוגרפיים, תוספת מיוחדת לקרית ספר ט, 52-15.

 

 

 

 

טלר, אדם, תשנ"ה: 'ספר הזיכרונות של שלמה מימון: בחינת מהימנות', גלעדיד, יג-כב.

 

 

טננבוים, יצחק מתתיהו, תשמ"ו: תועפות הרים בית זלוטשוב, ירושלים.

 

 

יובל, ישראל יעקב, תש"ס: שני גויים בבטנך יהודים ונוצרים – דימויים הדדיים, תל-אביב.

 

 

ינון, יוסף, תשנ"ד: 'השפעות צופיות על הקבלה בצפת', מחניים 6, 179-170.

 

 

יעקבסון, יורם, תשל"ו: 'תורת הבריאה של ר' שניאור זלמן מלאדי', אשל באר שבע א, 368-307.

 

 

--. תשל"ח-תשל"ט: 'גלות וגאולה בחסידות גור', דעת 3-2, 215-175.

 

 

--. תשמ"ד: מקבלת האר"י עד לחסידות, תל-אביב.

 

 

--. תשמ"ו: תורתה של החסידות, תל-אביב.

 

 

--. תשנ"ו:  בנתיבי גלויות וגאולות, תורת הגאולה של ר' מרדכי דאטו, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ח: 'במבוכי ה"אין" ובמבוכת ה"יש" עיון בספרה של רחל אליאור, "תורת אחדות ההפכים: התיאוסופיה המיסטית של חב"ד", ירושלים תשנ"ג', קרית ספר מוסף לכרך סח, 243-229.

 

 

יערי, אברהם, תש"ג-תש"ד: 'לקוטים ביבליוגרפיים מט. הדפוס העברי בפאריצק', קרית ספר כ, 115-101.

 

 

--. תש"ה-תש"ו: 'הדפוס העברי בשקלאוו', קרית ספר כב, 49-72, 135-160.

 

 

--. תש"ו: מסעות ארץ ישראל של עולים יהודים מימי הבינים ועד ראשית ימי שיבת ציון, תל-אביב.

 

 

--. תשי"א: שלוחי ארץ ישראל, תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה, ירושלים.

 

 

--. תשי"ח: 'שריפת התלמוד בקאמניץ פודולסק (במלאת מאתים שנה לגזירה)',  סיני מב, רצד-שו.

 

 

--. 1971: אגרות ארץ ישראל, שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו, רמת-גן.

 

 

כהנא, אברהם, תרס"א: רבי ישראל בעל שם טוב (בעש"ט).  חייו, שטתו ופעולתו, ז'יטומיר.

 

 

כהנא, ברוך דוד, תרנ"ז: חיבת הארץ, ירושלים.

 

 

--. תרס"ד: ברכת הארץ, ירושלים.

 

 

כ"ץ, יעקב, תשמ"ד: הלכה וקבלה מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית, ירושלים.

 

 

לאם, נחום, תשל"ב: תורה לשמה במשנת רבי חיים מוולוז'יןובמחשבת הדור, ירושלים.

 

 

לונץ, אברהם משה, תרע"א: 'דובב שפתי ישנים ג' מכתבים מארה"ק ע"ד הרעש האחרון בצפת בשנת תקצ"ז', בתוך: אברהם משה לונץ (עורך), ירושלים, מאסף ספרותי לחקירת ארה"ק ט, ירושלם, 168-151.

 

 

ליבס, אסתר, תשנ"ז: אהבה ויצירה בהגותו של ר' ברוך מקוסוב, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

--. תש"ס: 'החידוש בחסידות על-פי ר' ברוך מקוסוב', דעת 45, 90-75.

 

 

ליבס, יהודה, תשל"ח: 'ספר "צדיק יסוד עולם" - מיתוס שבתאי', דעת 1, 120-73.

 

 

--. תשל"ח-תשל"ט: 'מחבר ספר צדיק יסוד עולם - הנביא השבתאי ר' ליבלי פרוסניץ', דעת 3-2, 173-159.

 

 

--. תש"ם: 'התיקון הכללי של ר' נחמן מברסלב ויחסו לשבתאות', ציון מה, 245-201.

 

 

--. תשמ"ב/1: 'המשיח של הזוהר - לדמותו המשיחית של ר' שמעון בר יוחאי', בתוך: הרעיון המשיחי בישראל, יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום, ירושלים, 236-87.

 

 

--. תשמ"ב/2: 'חיבור בלשון הזוהר לר' וולף בן ר' יהונתן אייבשיץ על חבורתו ועל סוד הגאולה', קרית ספר נז, 178-148.

 

 

--. תשמ"ג/1: 'חדשות לעניין הבעש"ט ושבתי צבי', בתוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב, ירושלים, 569-564.

 

 

--. תשמ"ג/2: 'חלום ומציאות: לדמותו של הקדוש המקובל  ר' שמשון מאוסטרופוליה', תרביץ נב, 109-83.

 

 

--. תשמ"ט: 'כיצד נתחבר ספר הזוהר', בתוך: יוסף דן (עורך), ספר הזוהר ודורו, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח, ירושלים, 71-1.

 

 

--. תשנ"ב: ''תרין אורזילין דאיילתא',  דרשתו הסודית של האר"י לפני מיתתו', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל י, ירושלים, 170-113.

 

 

--. תשנ"ד/1:'זוהר וארוס', אלפיים 9, 119-67.

 

 

--. תשנ"ד/2: 'אהבת האל וקנאתו, על השניות הדיאלקטית שהיא לבה ומהותה של הדת' ,דימוי 7, 36-30.

 

 

--. תשנ"ו: 'מיתוס לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י', אשל באר שבע 4, 209-192.

 

 

--. 2003: 'צדקת הצדיק: יחס הגאון מווילנא וחוגו כלפי השבתאות', קבלה 9, עמ' 306-225.

 

 

ליברמן, חיים, תשכ"א: 'כיצד חוקרים חסידות בישראל?', בצרון מג, 154-161.

 

 

--. תשמ"ד: 'בדיה ואמת בדבר בתי הדפוס החסידיים', בתוך: חיים ליברמן (עורך), אהל רח"ל ג, 14-309.

 

 

ליברמן, שאול, 1960: 'משנת שיר השירים' בתוך:Gershom  GerahardScholem, Jewish Gnosticism, Merkabah, Mysticism, and Talmudic Tradition, New York, 118-126.מאהלר, רפאל, 1954: דברי ימי ישראל דורות אחרונים א (אירופה התיכונית: פולין בתקופת החלוקות), מרחביה.

 

 

מונדשיין, יהושע, תשל"ח: 'הספרים "מצרף העבודה" ו"ויכוחא רבה"', עלי ספר ה, 175-165.

 

 

--. תש"מ: מגדל עז, כפר חב"ד.

 

 

--. תשמ"א: 'לקוטי אמרים הוא ספר התניא, מהדורותיו, תרגומיו וביאוריו', בתוך: יהושע מונדשיין (עורך), תורת חב"ד ביבליוגרפיות א, כפר חב"ד.

 

 

--. תשנ"ב/1: 'אמינותן של איגרות החסידים מארץ-ישראל', קתדרה 63, 97-65.

 

 

--. תשנ"ב/2: 'אגרות ארץ ישראל מרבנן ותלמידיהון', בתוך: יהושע מונדשיין (עורך), כרם חב"ד, עיון וחקר במשנת חב"ד דברי ימי החסידות ודרכי החסידים 4, כפר חב"ד, 315-267.

 

 

מורגנשטרן, אריה, תשמ"ה: משיחיות ויישוב ארץ ישראלבמחצית הראשונה של המאה הי"ט, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ט: מיסטיקה ומשיחיות מעליית הרמח"ל עד הגאון מווילנא, ירושלים.

 

 

מרגולין, רון פנחס, תשנ"ט: הפנמת חיי הדת והמחשבה בדורותיה הראשונים של החסידות: מקורותיה ובסיסיה האפיסטמולוגיים, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

מרוז, רונית, תשמ"ז: 'חבורת ר' משה בן מכיר ותקנותיה', פעמים 31, 61-40.

 

 

--. תשמ"ח: גאולה בתורת האר"י, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

מרקוס, אהרן, תשי"ד: החסידות, תל-אביב.

 

 

נגאל, גדליה, תשל"א: 'על מקורות הדביקות בספרות ראשית החסידות', קרית ספר מו, 348-343.

 

 

--. תשל"ב: 'מורו ורבו של רבי ישראל בעל שם טוב', סיניעא, קנ-קנט.

 

 

--. תשל"ג/1: 'מקור בלתי נודע בספרות ההנהגות החסידית', קרית ספר מח, 527-526.

 

 

--. תשל"ג/2: 'ר' אליעזר מטרנוגרוד וספריו', סיני עג, עב-עח.

 

 

--. (עורך), תשמ"ט: צפנת פענח לר' יעקב יוסף מפולנאה, ירושלים.

 

 

--. תשנ"א: סיפורים חסידיים/מנחם מנדל בודק, הוצאה ביקורתית עם מבוא, הערות ומפתחות, תל-אביב.

 

 

נהוראי, מיכאל, תשנ"א: 'ארץ-ישראל בתורתם של הרמב"ם והרמב"ן', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראלבהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 137-123.

 

 

סורסקי, אהרן, תש"ס: יסוד המעלהא-ב  דברי הימים ליישוב החסידים בא"י מיסודם של רבותינו הקדושים רבי מנחם מנדל מויטבסק זי"ע ורבי אברהם מקאליסק זי"ע, בני-ברק.

 

 

ספראי, שמואל, תשמ"ד: ארץ-ישראל וחכמיה בתקופת המשנה והתלמוד, אסופת מחקרים, ירושלים.

 

 

פדיה, חביבה, תשנ"א: 'ארץ-של-רוח וארץ-ממש: ר' עזרא, ר' עזריאל והרמב"ן', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראלבהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 289-233.

 

 

--. תש"ס: 'הבעל שם טוב, ר' יעקב יוסף מפולנאה והמגיד ממזריטש - קווי יסוד לגישה טיפולוגית דתית',  דעת 45, 73-25.

 

 

פייקאז', מנדל, תשל"ב: חסידות ברסלב, פרקים בחיי מחוללהובכתביה, ירושלים.

 

 

--. תשל"ד: 'ראדיקאליזם דתי בימי התפשטות החסידות', מולד ו, 436-412.

 

 

--. תשל"ח: בימי צמיחת החסידות מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר, ירושלים.

 

 

--. תש"ן: 'החסידות - תנועה חברתית-דתית בראי "הדביקות"', דעת 25, 144-127.

 

 

--. תשנ"ד: בין אידיאולוגיה למציאות ענווה, אין, ביטול ממציאות ודביקות במחשבתם של ראשי החסידות, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ט:  ההנהגה החסידית סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של החסידות, ירושלים.

 

 

--. תש"ס: 'מניעי המחלוקות הראשונות על החסידות', בתוך: עמנואל אטקס, דוד אסף, ישראל ברטל ואלחנן ריינר (עורכים), במעגלי חסידיםקובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, ירושלים, 20-3.

 

 

פכטר, מרדכי, תשמ"ב: 'תפיסת הדביקות ותיאורה בספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת במאה הט"ז', בתוך: מחקריירושלים במחשבת ישראל א, ירושלים, 121-51.

 

 

--. תשמ"ו: 'עקבות השפעתו של ספר ראשית חכמה לר' אליהו די וידאש בכתבי ר' יעקב יוסף מפולנאה', בתוך: יוסף דן ויוסף הקר (עורכים), מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודיתובספרות המוסר וההגות מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים, ירושלים, 591-569.

 

 

--. תשמ"ז: 'ראשית צמיחתה של ספרות המוסר הקבלית בצפת במאה השש-עשרה', בתוך: יוסף דן (עורך),  תרבותוהיסטוריה, משגב ירושלים, 94-77.

 

 

--. תשמ"ח: 'ספר "מגיד מישרים" לר' יוסף קארו כספר מוסר', דעת 21, 83-57.

 

 

--. תשנ"א/1: מילי דשמיא לר' אלעזר אזכרי, תל- אביב.

 

 

--. תשנ"א/2:  'ארץ-ישראל בספרות הדרוש והמוסר של חכמי צפת במאה הט"ז', בתוך: משה חלמיש ואביעזר רביצקי (עורכים), ארץ-ישראל בהגות היהודית בימי - הביניים, ירושלים, 319-290.

 

 

--. תשנ"ב: 'לבירור המושגים 'קטנות' ו'גדלות' בקבלת האר"י כרקע להבנתם במחשבת החסידות', בתוך: רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י, מחקרי ירושליםבמחשבת ישראל י, ירושלים, 210-171.

 

 

--. 1994: מצפונות צפת מחקרים ומקורות לתולדות צפת וחכמיה במאה הט"ז, ירושלים:

 

 

'דרשת - פרידה של ר' שלמה אלקבץ בשאלוניקי', 38-17.

 

 

'דרשת - הספד של ר' שמואל אוזידה על מות האר"י', 68-39.

 

 

'יומנו של ר' אלעזר אזכרי', 186-121.

 

 

פלוסר, דוד, 1979: יהדות ומקורות הנצרות מחקרים ומסות, תל-אביב.

 

 

פלדמן, אליהו, תשל"א: 'ר' חיים ב"ר שלמה טירור,' סיניסח, פז-צז.

 

 

פרומקין, אריה לייב – ריבלין, אליעזר, תרפ"ט: תולדות חכמיירושלם משנת ה"א ור"ן ליצירה עד ה"א ותר"ל ליצירה ג, ירושלים.

 

 

פרידברג, חיים דב, [תרצ"ב] תש"י: תולדות הדפוס העברי בפולניה, מראשית הוסדו בשנת רצ"ד והתפתחותו עד זמננו, תל-אביב.

 

 

--. תשי"א: בית עקד ספרים א, תל-אביב.

 

 

--. תשי"ב: בית עקד ספרים ב, תל-אביב.

 

 

--. תשי"ד: בית עקד ספרים ג, תל-אביב.

 

 

--. תשט"ז: בית עקד ספרים ד, תל-אביב.

 

 

פרנקל, יונה,תשל"ז: 'דמותו של ר' יהושע בן לוי בסיפורי התלמוד הבבלי', בתוך: דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, חטיבה ג, כרך ג, ירושלים, 403-417.

 

 

פרענקיל, דוד, תרפ"ג: מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו, לבוב.

 

 

צוקר, שלמה, תשל"ד: 'כתב יד מראשית הספרות החסידית', קרית ספר מט, 235-223.

 

 

קוק, שאול חנא, תש"ז-תש"ח: 'על אגודת מקובלי ירושלים-ידיעות ביבליוגרפיות', קרית ספר כד, 85-84.

 

 

רבינוביץ, זאב, ת"ש: 'מן הגניזה הסטולינאית', ציון ה, 132-125.

 

 

--. תשכ"א:החסידות הליטאית מראשיתה ועד ימינו, ירושלים.

 

 

רובין, צביה, תשנ"ז: רמח"ל והזוהר – חיבורים ופירושים, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

רובינשטין, אברהם, תשכ"ו: '"שבח" מ"שבחי הבעש"ט"?', תרביץ לה, 191-174.

 

 

--. תש"ל: 'אגרת הבעש"ט לר' גרשון מקוטוב', סיניסז, קכ-קלט.

 

 

--. תשל"ג: 'על כתב - יד מאגרת הבעש"ט לר' גרשון מקוטוב', סיניעב, קפט-רב.

 

 

--. תשל"ד: 'חסידות וחסידים בוורשא', סיני עד, סא-פד.

 

 

--. תשל"ט: 'על רבו של הבעש"ט ועל הכתבים שמהם למד הבעש"ט', תרביץ מח, 158-146.

 

 

רוז'ני, יוסף, תשנ"ח: "אגרת עליית נשמה" לרבי ישראל בעל שםטוב, מקורות והערות, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך בהדרכת פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית בירושלים.

 

 

רוסמן, משה, תשמ"ז: 'מז'יבוז' ורבי ישראל בעל שם טוב,' ציון נב, 189-177.

 

 

--. תשנ"ג: 'לתולדותיו של מקור היסטורי: ספר שבחי הבעש"ט ועריכתו', ציון נח, 214-175.

 

 

--. תש"ס: הבעש"ט מחדש החסידות, ירושלים.

 

 

ריינר, אלחנן, תשל"ו: 'צפת', בתוך: האנציקלופדיה העברית כח, ירושלים ותל-אביב, 859-856.

 

 

--. תשנ"ג: 'הון, מעמד חברתי ותלמוד תורה: הקלויז בחברה היהודית במזרח אירופה במאות הי"ז - הי"ח', ציון נח, 328-287.

 

 

--. תשנ"ד: 'שבחי הבעש"ט: מסירה, עריכה, הדפסה', בתוך: דברי הקונגרס העולמי האחד - עשר למדעי היהדות, חטיבה ג, כרך ב, ירושלים, 152-145.

 

 

רפאל, יצחק, 1960: 'צרור עובדות על רבי ישראל בעל שם טוב', הארץ, 31.5.1960.

 

 

רפפורט - אלברט, עדה, תשל"ט: '"קטנות", "פשיטות" ו"איני יודע" של ר' נחמן מברסלב', בתוך: יהושע שטיין ורפאל הלוי לועווע (עורכים ), עין חד"ה חכמה דעה היסטוריה מחקרים בתולדות עם ישראל והגותו מוגשים להר' פרופסור שמעון צבי אלכסנדר אלטמאן למלאות לו שבעים שנה, אלאבאמה, ז-לג.

 

 

--. תש"ן: 'התנועה החסידית אחרי שנת 1772: רצף מבני ותמורה', ציון נה, 245-183.

 

 

שור, אברהם אביש, תשמ"ו: 'קול קורא משנת תקמ"ו מעיה"ק טבריא תו"ב', קובץ בית אהרן וישראל א, גליון ה-ו, קב-קח.

 

 

--. תשנ"ד: 'מרן רבי אהרן הגדול זיע"א וחבורת החסידים בקארלין', קובץ ביתאהרן וישראל ט, גליון נג, קסג-קעז.

 

 

שזר, שניאור זלמן, תש"ל: התקוה לשנת הת"ק בעקבות "עת קץ" לר' יצחק חיים כהן מן החזנים המכונה ד"ר קאנטאריני (תג-תפג), ירושלים.

 

 

שטיינמן, אליעזר, תשי"ז: שער החסידות, תל-אביב.

 

 

שטימן - כ"ץ, חיה, תשל"ז: 'הערה למאמר 'עלייתו של ר' אברהם גרשון מקוטוב לארץ ישראל', ציון מב, 305-302.

 

 

--. תשמ"ז: ראשיתן של עליות חסידיםתק"ז-תקע"ט (1819-1747), ירושלים.

 

 

שטמפפר, שאול, תשנ"ט: 'לקורות מחלוקת הסכינים המלוטשות', בתוך: עמנואל אטקס, דוד אסף ויוסף דן (עורכים), מחקריחסידות, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל טו, ירושלים, 210-197.

 

 

שלום, גרשם, תרצ"ז: 'מצוה הבאה בעברה', כנסת ב, 392-347.

 

 

--. ת"ש: 'שטר ההתקשרות של תלמידי האר"י', ציון ה, 160-133.

 

 

--. תש"א: 'הנביא השבתאי ר' העשיל  צורף - ר' אדם בעל שם', ציון ו, 93-89.

 

 

--. תש"ט: 'שתי העדויות הראשונות על חבורות החסידים והבעש"ט', תרביץ כ, 240-228.

 

 

--. תשט"ז: 'שתי אגרות מארץ-ישראל משנות תק"ך-תקכ"ד', תרביץ כה, 440-429.

 

 

--. תשכ"ט: 'לוריא, יצחק בן שלמה' (האר"י),  בתוך: האנציקלופדיה העברית כא, ירושלים ותל-אביב, 564-560.

 

 

--. תשל"ד: 'התנועה השבתאית בפולין', מחקריםומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה, ירושלים, 140-68.

 

 

--. [1975] תשל"ו1/: אברהם שפירא (עורך), דברים בגו פרקי מורשה ותחיה ב, תל-אביב:

 

 

'דמותו ההיסטורית של ר' ישראל בעל-שם-טוב', 324-287 '"דבקות" או "התקשרות אינטימית עם אלוהים" בראשית החסידות (הלכה ומעשה)', 350-325.

 

 

'הבלתי-מודע ומושג "קדמות-השכל" בספרות החסידית', 360-351.

 

 

'פירושו של מרטין בובר לחסידות', 382-361.

 

 

--. תשל"ו/2: פרקי - יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים.

 

 

--. [תשי"ז] תשמ"ח: שבתי צבי והתנועה השבתאיתבימי חייו א-ב, תל -אביב.

 

 

--. תש"ן: אברהם שפירא (עורך), עוד דבר פרקי מורשה ותחיה (ב), תל -אביב:

 

 

'על שלושה פשעי "ברית שלום" (תשובה למר י. בורלא)', 90-85.

 

 

'עוד הערה לעניין בובר והחסידות', 410-408.

 

 

'עוד לסוגיית בובר והחסידות, מכתב למערכת "קומנטרי"', 413-411.

 

 

''אחרית דבר" [לפולמוס עם בובר]', 415-414.

 

 

שמרוק, חנא, תשט"ו: 'משמעותה החברתית של השחיטה החסידית', ציון כ, 72-47.

 

 

--. תשכ"ג: 'הסיפורים על  ר' אדם בעל שם וגילגוליהם בנוסחאות ספר  "שבחי הבעש"ט"', ציון כח, 105-86.

 

 

--. תש"ל: 'החסידות ועסקי החכירות', ציון לה, 192-182.

 

 

ש"ץ, רבקה, תש"ך: 'למהותו של הצדיק בחסידות,  עיונים בתורת - הצדיק של ר' אלימלך מליזנסק', מולד יח, 378-365.

 

 

--. תשכ"א: 'אדם נוכח אלוהים ועולם במשנת בובר על החסידות', מולד יח, 609-596.

 

 

--. תשכ"ז: 'היסוד המשיחי במחשבת החסידות, היש צביון משיחי היסטורי לרעיון הגאולה בחסידות?', מולד א, 111-105.

 

 

--. [תשכ"ח] תשמ"ח: החסידותכמיסטיקה יסודות קוויאטיסטיים במחשבה החסידית במאה הי"ח, ירושלים.

 

 

תא-שמע, ישראל, תשל"ט: '"הדפוס העברי באוסטרהא"; תיקונים והשלמות', עלי ספר ו-ז, 212-209.

 

 

תמר, דוד, תש"ל: מחקרים בתולדות היהודים בארץ-ישראלובאיטליה, ירושלים:

 

 

'על החבורות של צפת', 100-95.

 

 

'האר"י והרח"ו כמשיח בן - יוסף', 123-115.

 

 

--. תשמ"א: 'על אגדת האר"י ועל הספדו של ר' שמואל די אוזידה', מחקרים בתולדות היהודים בארץ  ישראל ובארצותהמזרח, ירושלים, 118-107.

 

 

--. תשמ"ד: 'חלומותיו וחזיונותיו המשיחיים של ר' חיים ויטאל', שלם ד, 229-211.

 

 

תשבי, ישעיה – לחובר, ירחם פישל, [תש"ז] תשי"ז: משנת הזוהר א, ירושלים.

 

 

--. [תש"ט] תשכ"א: משנת הזוהר ב, ירושלים.

 

 

--. תשכ"ז: 'הרעיון המשיחי והמגמות המשיחיות בצמיחת החסידות', ציון לב, 45-1.

 

 

--. תשמ"ב/1: 'בין שבתאות לחסידות, שבתאותו של המקובל ר' יעקב קופיל ליפשיץ ממזריטש', נתיבי אמונה ומינות מסות ומחקרים בספרות הקבלה והשבתאות, ירושלים, 226-204.

 

 

--. תשמ"ב/2: 'הפולמוס על ספר הזוהר במאה השש-עשרה באיטליה', חקרי קבלה ושלוחותיה א, ירושלים, 130-79.

 

 

--. [תש"ב] תשנ"ב: תורת הרע והקליפה בקבלתהאר"י, ירושלים.

 

 

--. תשנ"ג: חקרי קבלה ושלוחותיה ג, ירושלים:

 

 

'קובץ של כתבי קבלה מגנזי רמח"ל בכתב - יד אוקספורד 2593', 690-625.

 

 

'שירים ופיוטים ותפילות מגנזי רבי משה חיים לוצאטו (בכתב - יד גינצבורג 745)', 728-691.

 

 

'התסיסה המשיחית בחוגו של משה חיים לוצאטו לאורם של כתובה ושירים משיחיים', 755-729.

 

 

'יחסו של ר' משה חיים לוצאטו אל השבתאות', 779-756.

 

 

'דמותו של רבי משה דוד ואלי (רמד"ו) ומעמדו בחבורת רמח"ל', 846-809.

 

 

'יומן מיסטי - משיחי חווייתי וחזיוני לרבי משה דוד ואלי (רמד"ו)', 910-847.

 

 

'דרכי הפצתם של כתבי קבלה לרמח"ל בפולין ובליטא', 940-911.

 

 

'"קודשא בריך הוא אורייתא וישראל כולא חד" - מקור האמרה בפירוש "אדרא רבא" לרמח"ל', 960-941.

 

 

'עקבות רבי משה חיים לוצאטו במשנת החסידות', 994-961.

 

 

 

 

 

אלטשולר 1999:

 

 

Altshuler, Mor, 1999: ‘Messianic Strains in Rabbi Israel Ba'al Shem Tov's ‘Holy Epistle’,’ Jewish Studies Quarterly 6, 55-70.

 

 

 

 

 

אלטשולר 2004:

 

 

Altshuler, Mor, 2004: ‘The First Tzaddik of Hasidism: The Zlotchover Maggid and His Circle’,’ Jewish Studies Quarterly 11, 127-193.

 

 

 

 

 

דן 1991:

 

 

Dan, Joseph, 1991: ‘A Bow to Frumkinian Hasidism’, Modern Judaism 11, 175-193.

 

 

 

 

 

אליאור 1993:

 

 

Elior, Rachel, 1993: ‘Hasidism – Hisrorical Continuity and Spiritual Change,’ in: Peter Schäfer and Joseph Dan (eds.), Gershom Scholem’s Major Trends in JewishMysticism 50 Years After, Tübingen, 303-324.

 

 

 

 

 

 

 

 

אליאור 1998:

 

 

Elior, Rachel, 1998: ‘The Lubavitch Messianic Resurgence: The Historical and Mystical Background 1939-1996,’ in: Peter Schäfer and Mark Cohen (eds.), Toward the Millennium, Messianic Expectations from the Bible to Waco, Leiden, 383-408.

 

 

 

 

 

אטקס 1988:

 

 

Etkes, Emanuel, 1988: ‘Hasidism as a Movement – The First Stage,’ in: Bezalel Safran (ed.), Hasidism:Continuity or Innovation? Massachusetts and London,  1-26.

 

 

 

 

 

גינזבורג 1989:

 

 

Ginsburg, Elliot kiba, 1989: The Sabbath in theClassicalKabbalah, Albany.

 

 

 

 

 

גרין 1977:

 

 

Green, Arthur, 1977: ‘The Zaddiq as Axis Mundi in Later Judaism,’ JAAR 45, 327-347.

 

 

 

 

 

גרין 1987:

 

 

Green, Arthur, 1987: ‘Typologies of Leadership and the Hasidic Zaddiq,’ in: Arthur Green (ed.), Jewish Spirituality, From the Sixteenth Century Revival tothePresent 2, New York, 127-156.

 

 

 

 

 

השל 1985:

 

 

Heschel, Abraham Joshua, 1985: Samuel H. Dresner (ed.), The Circle of the Baal Shem Tov, Studies in Hasidism, Chicago and London.

 

 

אידל 1988:

 

 

Idel, Moshe, 1988: Kabbalah, New Perspectives, New Haven and London.

 

 

 

 

 

אידל 1991:

 

 

Idel, Moshe, 1991: ‘Perceptions of Kabbalah in the second half of the 18th Century, The Journal of JewishThought and Philosophy 1, 55-114.

 

 

 

 

 

אידל 1995 :

 

 

Idel, Moshe, 1995: Hasidism Between Ecstasy andMagic, SUNY Series in Judaica: Albany.

 

 

אידל 1998:

 

 

 

 

 

Idel, Moshe, 1998: Messianic Mystics, New Haven and London.

 

 

קרסן 1990:

 

 

Krassen, Miles A., 1990: ‘Devequt and Faith inZaddiqim: The Religious Tracts of Meshulam FeibushHeller of Zbarazh, A Dissertation in Religious Studies, The University of Pennsylvania.

 

 

פתאי 1967:

 

 

Patai, Raphael, 1967: The Hebrew Goddess, New York.

 

 

 

 

 

רפפורט-אלברט 1979:

 

 

Rapoport - Albert, Ada, 1979: ‘God and the Zaddik as the Two Focal Points of Hassidic Worship’, History ofReligions 18, 296-325.

 

 

 

 

 

רפפורט-אלברט 1988:

 

 

Rapoport-Albert, Ada, 1988: ‘Hagiography with Footnotes: Edifying Tales and The Writing of History in Hasidism’, History and Theory 27, 119-159.

 

 

 

 

 

רוסמן 1996:

 

 

 

 

Rosman, Moshe, 1996:Founder of Hasidism, A Questfor the Historical Ba’al Shem Tov, Berkeley, Los Angeles, London.

 

 

 

 

 

שפר 1981:

 

 

Schäfer, Peter, 1981: Synopse zur Hekhalot - Literatur, Tübingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלום 1961:

 

 

Scholem, Gershom, [1941] 1961: Major Trends inJewish Mysticism, New York.

 

 

 

 

 

 

 

 

שלום 1971:

 

 

Scholem, Gershom, 1971: ‘The Neutralization of the Messianic Element in Early Hasidism’, The MessianicIdea in Judaism, New York, 176-202.

 

 

סילבר 1927 :

 

 

Silver, Abba Hillel, 1927: A History of MessianicSpeculation in Israel: From the First through theSeventeenth Centuries, New York.

 

 

 

 

 

וייס 1985:

 

 

 Weiss, Joseph, 1985: David Goldstein (ed.), Studies in Eastern EuropeanJewish Mysticism, Oxford:

 

 

‘

A Circle
of Pneumatics in Pre-Hasidism,’ 27-42.

 

 

‘Torah Study in Early Hasidism,’ 56-68.

 

 

‘Via passiva in Early Hasidism,’ 69-94.

 

 

‘The Kavvanoth of Prayer in Early Hasidism,’ 95-125.

 

 

‘Petitionary Prayer in Early Hasidism,’ 126-130.

 

 

‘Contemplation as Solitude,’131-141.

 

 

‘R. Abraham kalisker’s Concept of Communion with God and Men,’155-169.

 

 

‘The Authorship and Literary Unity of the Darkhei Yesharim,’ 170-182.

 

 

 

 

 

ורבלובסקי 1977:

 

 

 Werblovsky, Raphael Jehuda Zvi, [1962] 1977: Josephkaro Lawyer and Mystic, Philadelphia.

 

 

 

 

 

ורבלובסקי 1979:

 

 

Werblovsky, Raphael Jehuda Zvi , 1979: ‘O Felix Culpa: A Cabbalistic Version,’ in: Siegfried Stein and Raphael Loewe (eds.), Studies in Jewish Religious andIntellectual History, Presented to Alexander Altmann On The Occasion of His Seventieth Birthday, Alabama, 355-362.

 

 

 

 

 

וולפסון 1989:

 

 

Wolfson, Elliot, 1989: ‘Female Imaging of the Torah: From Literary Metaphor to Religious Symbol,’ in: Jacob Neusner, Ernest S. Frerichs, Nahum M. Sarna (eds.), From Ancient Israel to Modern Judaism, Intellect in Quest of Understanding, Essays in Honor of Marvin Fox 2, Atlanta, 271-307.

 

 

וולפסון 1995:

 

 

Wolfson, Elliot, 1995. Along the Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics. Albany.